AKTYWNA TABLICA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczuz sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych– „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe.
tablica logo.jpg
20190104_115233
20190104_115233

20190104_120025
20190104_120025

20190104_115229
20190104_115229

20190104_115233
20190104_115233

1/8
Koszt całkowity zakupu pomocy dydaktycznych: 17500,00 zł. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego o jaką wnioskowała szkoła, to 14000,00 zł. Gmina Wojnicz – organ prowadzący szkołę zapewnił wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 3500,00 zł. Zakupione w ramach Programu monitory interaktywne, będą  aktywnie wykorzystywane przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej w zakresie poszczególnych przedmiotów. Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica”  jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

  2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

  3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

  4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;

  5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących w nauczaniu technologię informacyjno-komunikacyjną szkoła podjęła współpracę z :Zespołem Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi, Publiczną Szkołą Podstawową nr2 w Brzesku.

Szkolnym e-koordynatorem do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK jest Pan Marek Gajda.

Szczegółowe informacje  o programie Aktywna Tablica na stronie: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica